1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

Vad är schizofreni?

 

mellanskylt.gif (1347 bytes) Spegeln - psykiskt utsattas livssituation
Vad är schizofreni?
Text/copyright: Lars Lejring

Spegelns arkiv

Människor med schizofreni tänker och känner i banor som för andra förefaller
ologiska. De försjunker i sig själva och har svårt att uppfatta kroppens gränser.
Utan synbar anledning uppträder ångesttillstånd och många schizofrena upplever
en skriande brist på närvaro i världen.


Vad är schizofreni? Låt oss börja med att översätta ordet från grekiskan; "schizo"
betyder klyva och "phren" själ. Kluven själ...
Ordet "schizofreni" blev i början av 1900-talet namnet på en psykiatrisk diagnos. Enligt
den schweiziske själsläkaren Eugen Bleuler skulle den användas för att ge namn åt
associationsstörningar, affektiva störningar, autism och ambivalens. Med andra ord en
mängd olika tillstånd. Psykiatrisk litteratur beskriver ofta schizofrena symtom med kylig
och intellektuell distans. Den schizofrene ses ofta som ett objekt och "vi friska" står tryggt
utanför och betraktar.

Låt oss som omväxling sammanfatta vad människor med schizofreni själva berättar om
sina symtom: Som schizofren finner du att det är svårt att få "det inre" i samklang med den
yttre verkligheten. Det går inte längre att skilja på vad som är verkligt och overkligt. Du
känner dig förföljd eller styrd av yttre krafter. Det här är en känsla som har kommit
långsamt smygande eller som en hastigt framsprungen visshet; som en blixt från en klar
himmel. Du börjar höra röster och du inser att de sitter inne i ditt huvud. Ibland blir de
hotfulla. De ger dig order; du tvingas till handlingar som du egentligen inte vill utföra.

Märkliga syner dyker upp. Människor och föremål förvrängs, färger förändras eller
försvinner; världen blir svart-vit. En titt i spegeln en morgon...din hud har fått
fjäll...huvudet har blivit toppigt. Du kan uppleva att någon tar på dig, trots att du är helt
ensam.
Smärtsamma strålar riktas mot dig. Du är fruktansvärt rädd. En dag kan du inte fullfölja
dina tankar, de klipps av mitt i en mening. Från och till är du även övertygad om att du
bär andra människors tankar i din hjärna. Ja, du är säker på det. De stör på ett mycket
plågsamt sätt din egen tankevärld. Du blir väldigt misstänksam och upplever det som
svårt att fatta beslut.

Jesus
Denna osäkerhet kan till och med gå så långt att du blir stående som förlamad mitt i en
rörelse. Svårigheterna att fatta beslut är en del av din vardag som ibland tvingar dig till
långvarig passivitet. Missförstånd uppstår lätt; omgivningen ser dig som nonchalant, slö
och lat.

Gränserna för ditt jag kan bli så upplösta att du upplever att det regnar för att du är
ledsen. Och skiner solen nästa dag så beror det på att du är glad. Du är paniskt rädd, du
vågar inte sova. Jagstörningarna kan få dig att tro att du är någon annan än dig själv, till
exempel någon betydande historisk person. Du kan tro dig vara Jesus eller jungfru Maria.
Men heroiska föreställningar är inte nödvändigtvis lustfyllda, "insikten" om att du är Jesus
ställer stora krav.
Starka oroskänslor väller fram, eftersom du plötsligt upplever att du har till uppgift att
rädda världen från ondska. En dag kanske du måste rädda världen innan solen går ner
och det blir natt, det är din uppgift. Annars går världen under.

Parentes
När andra njuter av livets glädjeämnen -det kan vara sex eller god mat- kan du plötsligt
upptäcka att det för dig är annorlunda. Livets nöjen, vilka det nu må vara, känns tomma
och meningslösa. Efterhand börjar naturligtvis omvärlden tycka att du är konstig.
Människor drar sig undan, eftersom de är rädda för dig. Du, som redan känner dig
ensam, maktlös och förvirrad, blir genom andras bekräftelse på att du är "galen" ställd
ännu mer utanför gemenskapen. Du grips av panik och får kanske ett vredesutbrott mot
någon som skrattar åt dig. Genom att du har berättat om "underliga" upplevelser och
betett dig på ett avvikande sätt, så inser du efterhand att du ställts utanför gemenskapen.
Andra människor börjar se på dig med vakande ögon och letar efter tecken på att du är
sjuk. Många räknar inte längre med
dig på fullt allvar. Och för att åter få träda in i den "friska" världen, måste du bli
"normalare än normal". Du är mycket ensam...

"Jagstörningarna kan få dig att tro att du är någon
annan än dig själv, till exempel någon betydande
historisk person..."


Det här är några tillstånd och upplevelser som människor med diagnosen schizofreni ställs
inför. Men med de kunskaper som idag finns om sjukdomen går det att bli bra. Även
människor som levt långa perioder med svåra psykotiska tillstånd kan bli friska, både i
egna och omvärldens ögon. En del lyckas göra sjukdomen till en parentes i sina liv.
Andra har svårare att befria sig från symtomen, som från och till gör sig påminda. Men de
flesta schizofrena befinner sig mitt uppe i samhället och klarar att leva utan alltför stor
inblandning av vårdande instanser.

Maktlöshet
Förr vilade en attityd av maktlöshet över sjukdomen, den ansågs mer eller mindre
obotlig. Men nu finns kunskaper och redskap för att bryta den onda cirkeln. Idag handlar
förutsättningarna för tillfrisknande om ekonomiska satsningar, fantasi och lyhördhet hos
de som har till uppgift att behandla sjukdomen och samhällets vilja att skapa gynnsamma
förhållanden för de schizofrena ute i samhället.

Människor med diagnosen schizofreni är ingen klart urskiljbar grupp. De kan se ut och
bete sig på alla möjliga sätt. Man kan generellt inte se på en människa att han eller hon är
förutbestämd att bli schizofren. Det finns inga speciella utseenden eller
karaktärsegenskaper hos de som tidigt eller sent i livet ges denna diagnos. Man kan vara
argsint eller snäll som ett lamm, man kan vara utåtriktad eller en person som tycker om
att gå för sig själv. Sjukdomen är inte knuten till några speciella sociala skikt och kvinnor
och män drabbas i lika hög grad.

Filosofer
Utan att romantisera kring begreppet schizofreni, som kan förorsaka oerhörda lidanden
och leda till mänskliga tragedier både för de drabbade och deras anhöriga, kan noteras
att vissa schizofrena människor har bidragit med samhällsinsatser som varit av mycket
stort värde. Till exempel filosofiskt och kulturellt engagerade schizofrena har med udda,
tillspetsade och nydanande synsätt vidgat mänskligt medvetande. Tyvärr ofta utan att
själva få njuta frukterna av sina insatser. Många betydande diktverk har vuxit fram ur
schizofrena tillstånd.

Vår nationalskald Fröding led av schizofreni och svenskt 1800-talsmåleris
förgrundsgestalter Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson var också drabbade. Under sina
sjukdomsår åstadkom de arbeten som varit betydelsefulla för bildkonstens utveckling.
Josephsons teckningskonst från de schizofrena åren har en senare mästare, Pablo
Picasso, angivit som en viktig inspirationskälla för sitt arbete.

Misstag
En del anser att vår ambition att sjukförklara, och till varje pris snabbt "normalisera"
människor med udda psykiska upplevelser kan vara ett misstag som snarare stjälper än
hjälper. Det är kanske inte rätt väg att störa det psykotiska förloppet. I stället skall den
som är på resa i sitt inre ges möjlighet att under trygga yttre betingelser nå en ändstation,
för att sedan kunna vända och komma tillbaka till ett rikare liv med vidgat medvetande
och breddad visdom om livet.

I vissa kulturer, där grundläggande mänskliga beteenden, behov och villkor inte är så
förnekade som hos oss, har man en mer positiv grundsyn på de människor som vi ringar
in som mentalt sjuka. Där bemöts de schizofrena med respekt och aktning. Deras
upplevelser anses vara viktiga pusselbitar, när man på ett djupare plan vill förstå
människans natur.

"Idag handlar förutsättningarna för tillfrisknande om
ekonomiska satsningar, fantasi och lyhördhet hos de
som har till uppgift att behandla sjukdomen och
samhällets vilja att skapa gynnsamma förhållanden för
de schizofrena ute i samhället."


Bara i vårt land lever 35 000 människor med diagnosen schizofreni. Det är således inte
helt fel att betrakta schizofreni som en folksjukdom. Vår närmaste granne har kanske
behandlats på mentalsjukhus för schizofreni utan att vi vet inte om det, för man pratar inte
gärna om denna sjukdom. Attityder håller dock långsamt på att förändras. Men på
sjukdomarnas statuslista har diagnosen schizofreni ingen skrytsam placering.

Historisk återblick
För att få en förklaring till sjukdomens dåliga anseende kan det vara värt att göra en
historisk återblick. Under människans äldsta historia betraktades psykisk sjukdom ur ett
magiskt-demoniskt-moraliskt perspektiv. Man trodde att de drabbade hade besatts av
onda andar.
Dessa föreställningar har i västerlandet lotsats vidare in i vår tid av den kristna religionen,
som ju på ett metafysiskt plan talar om det onda och det goda; om att brott mot Gud och
kyrkans regler straffas med själslig förtappelse. Och de allra första
"behandlingsmetoderna" -besvärjelser, magiska riter, bekännelse och försoning - lever
ännu idag kvar som aktiva ingredienser bland handpåläggare och helbrägdagörare. De
anser sig ju ha magiska gåvor för att driva det onda ur plågade själar.

Dessa gamla och nygamla tankegångar om de psykiskt sjuka som förtappade själar,
kan kanske till en del förklara de friheter som omvärlden tagit -och tar sig- gentemot
människor med avvikande själsupplevelser. Fruktan för det okända, och rädsla inför
irrationella och avvikande beteenden, har drivit fram förunderligt fantasilösa, inhumana
och ibland rent sadistiska "behandlingsmetoder" som mångdubblat de sjukas lidanden.

Mörka celler
Genom århundradena har "dårar" slagits i bojor och fösts ihop i burar. Så sent som på
1800-talet förvarades i Sverige psykiskt sjuka människor ofta i mörka celler som de
aldrig fick lämna. Även fotbojor av järn användes flitigt.

I läkekonstens namn praktiserades fasansfulla "behandlingar". Johan Christian Reil,
som var en av det förra seklets mest respekterade själsläkare, ansåg till exempel att de så
kallade överraskningsbaden var en god behandlingsmetod. Patienten bjöds på en stund i
det fria och lotsades ut på en idyllisk bro. Så öppnades en fallucka och den sjuke föll
handlöst ner i vattnet. För att få ut mesta möjliga "helande effekt" av behandlingen
fiskades patienten inte upp förrän han var ordentligt medvetslös. Reil uppfann en
omfattande arsenal av "behandlingar" som ansågs banbrytande.

Vadstena hospital
De flesta introducerades även i Sverige av en doktor Engström vid Vadstena hospital.
Hans behandlingsiver stillades dock med åren, eftersom han till sin besvikelse
konstaterade att önskade resultat uteblev. Åter till Reil; han kunde t. ex. tvinga in sina
patienter i säckar fyllda med myror eller låta dem bada i kar där det samtidigt simmade
ålar. Uteblev effekterna, vilka de nu skulle vara, drog han sig inte för bestraffningar.
Patienterna brändes till exempel med smält lack och glödande järn. Listan över
"behandlingar" som Reil och hans många beundrande kollegor utsatte sina patienter för
kan göras mycket lång. Men metoderna var stundtals så osmakliga - och är för
läkekonsten ett så pinsamt kapitel- att att vi lämnar dem därhän.