1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

Psykosen i Johan Cullbergs kliniska krisperspektiv

Psykosen i Johan Cullbergs kliniska krisperspektiv

Av Gustaf Berglund

Johan Cullberg, psykiatriker, psykoanalytiker och professor och har under ett antal år hållit i trådarna för det uppmärksammade Fallskärmsprojektet för nyinsjuknade psykospatienter. Cullberg talade om kriser redan för 30 år sedan, men kan man verkligen anlägga ett krisperspektiv även på psykosen? Han är övertygad om den saken. 

- För en del år sedan bröt vi ned det dittills allenarådande sjukdomsbegreppet och fick stress-sårbarhetsmodellen. Och nu börjar det bli dags att bryta ned den också, för att kunna se psykosen som ett krisförlopp, menar Johan Cullberg. 
För att belysa sitt påstående, skildrar Johan Cullberg ett psykosförlopp längs en tidsaxel. 
- Psykosgenombrottet föregås oftast av en prodromalfas, som ibland varar flera år.
Patienten kan vara deprimerad och ha ångestattacker, livsförutsättningarna ter sig främmande, han får problem att tolka signaler från omgivningen. 
Känslan av sammanhang i tillvaron minskar, och patienten drar sig inåt. Affektkontrollen kan brista.
Vanligen löses prodromalfasen upp, med eller utan yttre hjälp, men ibland kan den fördjupas, och patienten går över i en prepsykotisk fas.

"Några upplever en oklar könsidentitet. Illusioner eller oklara hallucinationer kan förekomma, liksom affektutbrott - det är som om personligheten primitiviseras."

- Här ökar patientens användning av projektion som försvarsmekanism, säger Johan Cullberg. Han kan ha föraningar av en annalkande katastrof. Några upplever en oklar könsidentitet. Illusioner eller oklara hallucinationer kan förekomma, liksom affektutbrott - det är som om personligheten primitiviseras. 
Patienten får svårt att separera den inre världen från den yttre, och en del får en ökad inre hastighet.
- Den prepsykotiska fasen kan ofta upplösas med hjälp av psykosociala interventioner. Andra gånger kan den rulla på och gå över i ett psykosgenombrott.

I psykosens tidiga fas, som kan vara från någon dag upp till ett par månader, utvecklar patienten strategier på primitiv nivå för att skapa mening i tillvaron. 
Här är omvärldens hållning mycket viktig, då den kan bekräfta eller ifrågasätta patientens föreställningar.
- I denna fas minskar ångesten och depressionen, eftersom patienten skapar sig en visserligen primitiv och ohygglig men dock förklaringsmodell, säger Johan Cullberg. Han kan uppleva ett slags "vaken mardröm" och känna att andra kontrollerar hans tankar. Eller omvänt - en känsla av total omnipotens. 
Men den ger också den en stark känsla av ensamhet, och patienten har ett motstånd mot att ta in någonting som helst från omvärlden. Men också i denna tidiga, akuta, fas kan det förekomma, att patienten har opsykotiska stunder.

"Självupplevelsen har skadats av psykosen, och patienten undrar om han bränt alla broar i livet."

- Dessa "öar av friskhet" tätnar under psykosens sena fas, förklarar Johan Cullberg. Vanföreställningarna ifrågasätts och hävdas mindre, och hallucinationerna blir vagare. Genom realitetskonfrontationen blir depressionens innehåll starkare, och patienten kan ha en tendens att "söka skydd" i psykosen. Samarbetet med behandlaren kan fördjupas i denna fas, och en återknytning sker till den prodromala situationen.

Johan Cullberg kallar psykosförloppets sista skede för resolutionsfasen. Nu dominerar åter realitetsprincipen, men patienten kan känna av kvarvarande "skuggor" av psykosupplevelsen. 
- Denna fas varar i flera år, ja i vissa bemärkelser livet ut, säger Johan Cullberg. Självupplevelsen har skadats av psykosen, och patienten undrar om han bränt alla broar i livet. Känslor av smärta och skam inför vad som hänt är starka, men också en lättnad att ha kommit igenom det fasansfulla.
Utmaningen är ju att leva med minnet av psykosen, och medvetandet om sin sårbarhet.


Fakta om Fallskärmsprojektet

I det svenska Fallskärmsprojektet deltar 19 psykiatriska kliniker, varav 9 i Stockholms län, med ett sammanlagt befolkningsunderlag på 1,2 miljoner.

Projektet är på en gång ett forsknings- och ett vårdutvecklingsprojekt, inriktat på patienter med debuterande psykos. Syftet är att hitta behandlingsformer, bättre anpassade till behoven hos denna grupp, som i den traditionella psykiatrin har en mycket ogynnsam prognos.

De kliniker som deltar har förbundit sig att arbeta enligt vissa riktlinjer:

Patienten och hans familj ska få tidig hjälp av ett specialiserat team.
Ett psykosgenombrott ses som en existensiell katastrof för patienten och hans familj, och de ska i kontakten få ett relevant krisbemötande. 
Tidiga familjesamtal, helst från första dagen, ska syfta till att återskapa mening och sammanhang. 
Patienten ska inte onödigtvis behöva byta behandlingskontakter vid övergång mellan olika vårdformer, utan samma personer ska finnas med hela tiden. De ska vara lättillgängliga, så att patienten inte ska behöva gå genom jouren, när han mår sämre.
Helst ingen neuroleptikamedicinering. Om man måste ge patienten medicin, ska det vara små doser.
Så långt som möjligt ska inläggning på vårdavdelning undvikas. Företrädesvis ska man möta patienten och familjen i hemmet.

De patienter som ingår i projektet, över 200 personer, utreds mycket ingående. Utöver sedvanlig psykiatrisk diagnostik enligt DSM-IV görs neuropsykologiska test och undersökningar av hjärnan med datortomografi, EEG och magnetröntgenkamera. 
Med hjälp av Rorschach och andra psykologiska test skapar man en bild av patientens personlighet. Patientens upplevda livskvalitet skattas med hjälp av QLS-100. Dessa undersökningar, som görs initialt, upprepas sedan efter tre månader, ett år, tre år och fem år.
Undersökningsgruppen är nu definierad, men ännu finns inte resultaten av de initiala undersökningarna för alla patienter. För andra, som tidigt kom i kontakt med Fallskärmsprojektet, börjar det komma resultat från tremånaders- och ettårsuppföljningarna. 

Frekvensen positiva psykossymptom, mätt med BPRS, är låg efter 3 mån. Cirka hälften av patienterna medicinerar efter ett år, men i så små doser, att nästan ingen behöver biverkningsmedicin. Funktionsnivån, mätt med GAF, har efter ett år stigit från under 40 till över 60. Enligt ett svarsformulär, som lämnas in anonymt, är både patienternas och deras anhörigas tillfredsställelse med behandlingen hög.